انتخاب نام کودک – اسم دختر – اسم پسر

راهنمای انتخاب نام کودک – نام های ایرانی و خارجی کودکان – بیبی نیمز – فهرست اسم کودک – اسم بچه – اسم ایرانی کودک – نام خارجی کودک

boy Name Ojas / معنی Ojas

نام Ojas به معنای body strength در لاتین می باشد meaning of Ojas name body strength In latin عکس های اسم Ojas را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Oojam / معنی Oojam

نام Oojam به معنای enthusiasm در لاتین می باشد meaning of Oojam name enthusiasm In latin عکس های اسم Oojam را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Ohas / معنی Ohas

نام Ohas به معنای praise در لاتین می باشد meaning of Ohas name praise In latin عکس های اسم Ohas را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Om / معنی Om

نام Om به معنای the sacred syllable در لاتین می باشد meaning of Om name the sacred syllable In latin عکس های اسم Om را در انتهای مطلب مشاهده ک..

ادامه مطلب

boy Name Omswaroop / معنی Omswaroop

نام Omswaroop به معنای manifestation of divinity در لاتین می باشد meaning of Omswaroop name manifestation of divinity In latin عکس های اسم Omswaroo..

ادامه مطلب

boy Name Omprakash / معنی Omprakash

نام Omprakash به معنای light of Om در لاتین می باشد meaning of Omprakash name light of Om In latin عکس های اسم Omprakash را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Omrao, Umrao / معنی Omrao, Umrao

نام Omrao, Umrao به معنای king در لاتین می باشد meaning of Omrao, Umrao name king In latin عکس های اسم Omrao, Umrao را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Omkar / معنی Omkar

نام Omkar به معنای the sound of the sacred syllable در لاتین می باشد meaning of Omkar name the sound of the sacred syllable In latin عکس های اسم ..

ادامه مطلب

boy Name Oviyan / معنی Oviyan

نام Oviyan به معنای artist در لاتین می باشد meaning of Oviyan name artist In latin عکس های اسم Oviyan را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Oorjit / معنی Oorjit

نام Oorjit به معنای powerful در لاتین می باشد meaning of Oorjit name powerful In latin عکس های اسم Oorjit را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب