انتخاب نام کودک – اسم دختر – اسم پسر

راهنمای انتخاب نام کودک – نام های ایرانی و خارجی کودکان – بیبی نیمز – فهرست اسم کودک – اسم بچه – اسم ایرانی کودک – نام خارجی کودک

boy Name Muralidhar / معنی Muralidhar

نام Muralidhar به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Muralidhar name Lord Krishna In latin عکس های اسم Muralidhar را در انتهای مطلب ..

ادامه مطلب

boy Name Mitesh / معنی Mitesh

نام Mitesh به معنای one with few desires در لاتین می باشد meaning of Mitesh name one with few desires In latin عکس های اسم Mitesh را در انتهای مطل..

ادامه مطلب

boy Name Manibhushan / معنی Manibhushan

نام Manibhushan به معنای supreme gem در لاتین می باشد meaning of Manibhushan name supreme gem In latin عکس های اسم Manibhushan را در انتهای مطلب..

ادامه مطلب

boy Name Makur / معنی Makur

نام Makur به معنای mirror در لاتین می باشد meaning of Makur name mirror In latin عکس های اسم Makur را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Meghdutt / معنی Meghdutt

نام Meghdutt به معنای gift of clouds در لاتین می باشد meaning of Meghdutt name gift of clouds In latin عکس های اسم Meghdutt را در انتهای مطلب مشا..

ادامه مطلب

boy Name Murali / معنی Murali

نام Murali به معنای flute در لاتین می باشد meaning of Murali name flute In latin عکس های اسم Murali را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Mareechi / معنی Mareechi

نام Mareechi به معنای ray of light در لاتین می باشد meaning of Mareechi name ray of light In latin عکس های اسم Mareechi را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Madhavdas / معنی Madhavdas

نام Madhavdas به معنای servant of Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Madhavdas name servant of Lord Krishna In latin عکس های اسم Madhavda..

ادامه مطلب

boy Name Manajith / معنی Manajith

نام Manajith به معنای one who conquered the mind در لاتین می باشد meaning of Manajith name one who conquered the mind In latin عکس های اسم Manajith..

ادامه مطلب

boy Name Murarilal / معنی Murarilal

نام Murarilal به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Murarilal name Lord Krishna In latin عکس های اسم Murarilal را در انتهای مطلب م..

ادامه مطلب