انتخاب نام کودک – اسم دختر – اسم پسر

راهنمای انتخاب نام کودک – نام های ایرانی و خارجی کودکان – بیبی نیمز – فهرست اسم کودک – اسم بچه – اسم ایرانی کودک – نام خارجی کودک

boy Name Gopan / معنی Gopan

نام Gopan به معنای protection در لاتین می باشد meaning of Gopan name protection In latin عکس های اسم Gopan را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Girish / معنی Girish

نام Girish به معنای god of mountain در لاتین می باشد meaning of Girish name god of mountain In latin عکس های اسم Girish را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Gopal / معنی Gopal

نام Gopal به معنای Krishna, cowherd در لاتین می باشد meaning of Gopal name Krishna, cowherd In latin عکس های اسم Gopal را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Gunaratna / معنی Gunaratna

نام Gunaratna به معنای jewel of virtue در لاتین می باشد meaning of Gunaratna name jewel of virtue In latin عکس های اسم Gunaratna را در انتهای مطلب مش..

ادامه مطلب

boy Name Gourishankar / معنی Gourishankar

نام Gourishankar به معنای Mt. Everest در لاتین می باشد meaning of Gourishankar name Mt. Everest In latin عکس های اسم Gourishankar را در انتهای مطل..

ادامه مطلب

boy Name Gaganvihari / معنی Gaganvihari

نام Gaganvihari به معنای one who stays in heaven در لاتین می باشد meaning of Gaganvihari name one who stays in heaven In latin عکس های اسم Gaganvih..

ادامه مطلب

boy Name Guru / معنی Guru

نام Guru به معنای teacher, master, priest در لاتین می باشد meaning of Guru name teacher, master, priest In latin عکس های اسم Guru را در انتهای مطلب ..

ادامه مطلب

boy Name Gurudutt / معنی Gurudutt

نام Gurudutt به معنای gift of the guru در لاتین می باشد meaning of Gurudutt name gift of the guru In latin عکس های اسم Gurudutt را در انتهای مطلب مشا..

ادامه مطلب

boy Name Giri / معنی Giri

نام Giri به معنای mountain در لاتین می باشد meaning of Giri name mountain In latin عکس های اسم Giri را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Gurpreet / معنی Gurpreet

نام Gurpreet به معنای love of the teacher در لاتین می باشد meaning of Gurpreet name love of the teacher In latin عکس های اسم Gurpreet را در انتهای ..

ادامه مطلب