انتخاب نام کودک – اسم دختر – اسم پسر

راهنمای انتخاب نام کودک – نام های ایرانی و خارجی کودکان – بیبی نیمز – فهرست اسم کودک – اسم بچه – اسم ایرانی کودک – نام خارجی کودک

boy Name SendhilNathan / معنی SendhilNathan

نام SendhilNathan به معنای Lord Murugan در لاتین می باشد meaning of SendhilNathan name Lord Murugan In latin عکس های اسم SendhilNathan را در انتهای مطل..

ادامه مطلب

boy Name Shankha / معنی Shankha

نام Shankha به معنای conch در لاتین می باشد meaning of Shankha name conch In latin عکس های اسم Shankha را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Shankar / معنی Shankar

نام Shankar به معنای Shiva در لاتین می باشد meaning of Shankar name Shiva In latin عکس های اسم Shankar را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Bhim / معنی Bhim

نام Bhim به معنای fearful در لاتین می باشد meaning of Bhim name fearful In latin عکس های اسم Bhim را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Neelesh / معنی Neelesh

نام Neelesh به معنای Lord Krishna; moon در لاتین می باشد meaning of Neelesh name Lord Krishna; moon In latin عکس های اسم Neelesh را در انتهای م..

ادامه مطلب

boy Name Ihit / معنی Ihit

نام Ihit به معنای prize; honour در لاتین می باشد meaning of Ihit name prize; honour In latin عکس های اسم Ihit را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Nirad / معنی Nirad

نام Nirad به معنای given by water در لاتین می باشد meaning of Nirad name given by water In latin عکس های اسم Nirad را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Udeep / معنی Udeep

نام Udeep به معنای flood در لاتین می باشد meaning of Udeep name flood In latin عکس های اسم Udeep را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Pramath / معنی Pramath

نام Pramath به معنای horse در لاتین می باشد meaning of Pramath name horse In latin عکس های اسم Pramath را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Jalad / معنی Jalad

نام Jalad به معنای giving water در لاتین می باشد meaning of Jalad name giving water In latin عکس های اسم Jalad را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب