انتخاب نام کودک – اسم دختر – اسم پسر

راهنمای انتخاب نام کودک – نام های ایرانی و خارجی کودکان – بیبی نیمز – فهرست اسم کودک – اسم بچه – اسم ایرانی کودک – نام خارجی کودک

boy Name Dharmaditya / معنی Dharmaditya

نام Dharmaditya به معنای son of dharma در لاتین می باشد meaning of Dharmaditya name son of dharma In latin عکس های اسم Dharmaditya را در انتهای مطلب ..

ادامه مطلب

boy Name Anu / معنی Anu

نام Anu به معنای an atom در لاتین می باشد meaning of Anu name an atom In latin عکس های اسم Anu را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Thiruvalluvar / معنی Thiruvalluvar

نام Thiruvalluvar به معنای Author of Tamil classic, Thirukural در لاتین می باشد meaning of Thiruvalluvar name Author of Tamil classic, Thirukural In..

ادامه مطلب

boy Name Ved / معنی Ved

نام Ved به معنای sacred knowledge در لاتین می باشد meaning of Ved name sacred knowledge In latin عکس های اسم Ved را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Daksha / معنی Daksha

نام Daksha به معنای able, talented در لاتین می باشد meaning of Daksha name able, talented In latin عکس های اسم Daksha را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Aryaman / معنی Aryaman

نام Aryaman به معنای the sun در لاتین می باشد meaning of Aryaman name the sun In latin عکس های اسم Aryaman را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Saravanan / معنی Saravanan

نام Saravanan به معنای Lord Murugan در لاتین می باشد meaning of Saravanan name Lord Murugan In latin عکس های اسم Saravanan را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Kalya / معنی Kalya

نام Kalya به معنای pleasant در لاتین می باشد meaning of Kalya name pleasant In latin عکس های اسم Kalya را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Itish / معنی Itish

نام Itish به معنای such a lord در لاتین می باشد meaning of Itish name such a lord In latin عکس های اسم Itish را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Rohanlal / معنی Rohanlal

نام Rohanlal به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Rohanlal name Lord Krishna In latin عکس های اسم Rohanlal را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب